Prekybos ir paslaugų centras

Privatumo politika

PPC „CITY BUMAS“ gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip PPC „CITY BUMAS“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma PPC „CITY BUMAS“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su PPC „CITY BUMAS“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo

 
ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS
 

PPC „CITY BUMAS“ tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai PPC „CITY BUMAS“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu. Taip pat PPC „CITY BUMAS“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

PPC „CITY BUMAS“ tvarko šių Duomenų subjektų Asmens duomenis: PPC „CITY BUMAS“ lankytojų, interneto svetainės www.citybumas.lt lankytojų, socialinių tinklų Facebook  lankytojų, žaidimų ir akcijų dalyvių.

 
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių.

Asmenys įėję į PPC „CITY BUMAS“ gali būti filmuojami patalpose ir prie įėjimo įrengtomis kameromis.

 
ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
 

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:  

•Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.

•Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

 
DUOMENŲ SAUGUMAS
 

PPC „CITY BUMAS“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. PPC „CITY BUMAS“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

 
SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, PPC „CITY BUMAS“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

 
JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
 
Jūs turite teisę:

•gauti informaciją apie tai, ar PPC CITY BUMAS tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

•prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

•nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;

•atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

•reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;

•pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA
 

PPC CITY BUMAS interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. PPC CITY BUMAS nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones.